Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej

Poszukiwanie w Europie innowacyjnej i bezpiecznej formy współpracy politycznej pomiędzy krajami kontynentu po zakończeniu II wojny światowej, zaowocowało podpisaniem w 1951 roku Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, którego ideę rok wcześniej wygłosił francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman. To wydarzenie, które weszło w życie w 1952 roku, stało …

Produkcja przemysłowa i rolna

Celem niniejszego, krótkiego opracowania jest przedstawienie zarówno zmian w dynamice produkcji przemysłowej i rolnej w Polsce na przestrzeni ostatnich ponad dwudziestu lat, jak i zaprezentowanie wybranych czynników wpływających na jej, czasem dość znaczące, wahania. Ograniczone ramy tej pracy, narzucają pewną dyscyplinę w traktowaniu tematu, stąd duża selektywność informacji, które jednak, …

Jak pomagać osobom długotrwale bezrobotnym

  W jednym z esejów pt. „Długoterminowo bezrobotni potrzebują długoterminowej pomocy”, amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla, Gary Stanley Becker dowodzi, że aby amerykański system pomocy społecznej był skuteczny, musi skupić się na wypłacaniu świadczeń osobom długotrwale bezrobotnym przez okres dłuższy niż pół roku i proponuje zupełnie zrezygnować z wypłaty świadczeń …

Wpływ struktury zatrudnienia na efektywność produkcji.

Efektywność w ekonomii oznacza stan, w którym posiadane zasoby, wykorzystywane są w sposób optymalny – najlepszy na jaki pozwala wiedza i technologia 1. Owa efektywność uzależniona jest od umiejętności dostosowania zmiennych, również w zakresie zatrudnienia, do determinant sytuacyjnych 2. Produkcja natomiast to generowanie dóbr potrzebnych, a często niezbędnych do zaspokojenia potrzeb. …

Struktura zatrudnienia w państwach UE i problem wydajności

Struktura zatrudnienia to jeden z żywotnych wskaźników rozwoju gospodarczego, stosowanych w naukach ekonomicznych. Wyznacza ją struktura gospodarki określana, jako relacje pomiędzy działami, gałęziami i podmiotami gospodarczymi 1. Zatem czym konkretnie jest struktura zatrudnienia i według jakich kryteriów może być rozpatrywana? W makroekonomicznym ujęciu struktura zatrudnienia to podział ludności według zatrudnienia …

Przedsiębiorstwa społeczne, jako alternatywa dla osób korzystających ze środków zaopatrzenia i opieki społecznej.

Według Arystotelesa politeja to ustrój, który potrafi zagwarantować sprawiedliwe i stabilne rządy stwarzające możliwość indywidualnego rozwoju każdemu człowiekowi. Teoria sprawiedliwego państwa głoszona przez współczesnego filozofa i historyka idei politycznych Johna Rawlsa w pewnym stopniu nawiązuje do teorii politei, określając sprawiedliwy system polityczny jako taki, w którym jednostki mogą utwierdzać swoją …

Wpływ standardów prawa europejskiego na politykę zatrudnienia osób 50+.

Wobec dynamicznie postępującego procesu starzenia się społeczeństwa, a przez to zmniejszania się zasobów pracy, ważnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw staje się, podtrzymywanie jak najdłużej aktywności zawodowej pracowników 2. Firmy zaczynają sobie zdawać sprawę z nadchodzącej luki demograficznej i zastanawiają się, jak jej zapobiec. Te trendy demograficzne, dotyczą nie tylko Polski, ale …