HR – strategie personalne

kwadratDoradztwo dla firm, o którym tutaj piszę odnosi się głównie do opracowania, 04planowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych w organizacjach. Moje doświadczenie doradcy w tym, zakresie obejmuje ponad 2500 godzin i efektywną współpracę z wieloma firmami z sektora MiŚP.
Strategiczne ZZL obejmuje pozyskiwanie pracowników, ich rozwój, motywowanie, ocenę i nagradzanie ludzi w przedsiębiorstwie oraz budowanie właściwych relacji pomiędzy kadrą kierowniczą a podległymi jej pracownikami. Proponowana usługa doradczo – szkoleniowo z zakresu opracowania i wdrażania strategii personalnych w organizacjach, w tym przypadku kierowana do MiŚP, ma na celu opracowanie i wdrożenie niezbędnych elementów, zintegrowanej ze strategią biznesową organizacji, strategii personalnej, obejmującej wyżej wspomniane obszary.

Działania podejmowane podczas usługi obejmują następujące etapy:

  • diagnoza polityki personalnej w organizacji i stanu konkretnych, podejmowanych w jej ramach działań z zakresu strategii personalnej;
  • określenie celu i przygotowanie planu kolejnych kroków w kierunku wdrożenia strategii personalnej w odniesieniu do strategii biznesowej organizacji, jej otoczenia, struktury organizacyjnej, wielkości firmy i dostępności zasobów;
  • wdrożenie kluczowych elementów strategii i zalecenia dalszych kroków;
  • audyt podjętych przez firmę działań oraz ewentualna ich korekta – po okresie wyznaczonym podczas ustalania planu kolejnych kroków wdrażania strategii.

Korzyści dla organizacji:

  • Optymalna obsada stanowisk oraz poprawa jakości pracy – odpowiednia liczba pracowników o dopasowanych do stanowisk kompetencjach, świadomie weryfikowanych już podczas dobrze przygotowanego procesu rekrutacji i selekcji
  • Ocena wyników pracy, jako narzędzie motywacji i rozwoju – stworzenie systemu ocen pracowniczych wpływającego na lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, poprawę komunikacji między przełożonym i pracownikiem z zastosowaniem kryteriów i technik, uwzględniających bieżące rezultaty działań pracowników również w kontekście realizowanej w organizacji strategii
  • Motywowanie i warunki pracy – budowanie systemów motywacyjnych uwzględniających potrzeby pracowników i możliwości organizacji, zbadanie satysfakcji pracowników, diagnoza poziomu motywacji i zmiany motywatorów zarówno finansowych jak i pozafinansowych
  • Rozwój i poszerzanie kompetencji – opracowanie portfela kompetencji dla tej konkretnej organizacji oraz modeli kompetencyjnych, a co za tym idzie strategii szkoleń pracowników jako czynnika warunkującego skuteczność realizacji zadań bieżących w powiązaniu z celami strategicznymi, oraz określenie ścieżek karier dla grup stanowiskowych, ewentualnych planów sukcesji i talentów
  • Struktura i kultura organizacyjna – jasne zintegrowanie zasad polityki dotyczącej zasobów ludzkich z planami rozwoju firmy oraz umacnianie odpowiedniej kultury organizacyjnej przy transparentnej strukturze organizacyjnej.

kwadratNależy podkreślić, iż próba integrowania strategii personalnej ze strategią biznesową organizacji, jakkolwiek konieczna, jest procesem złożonym, dlatego wymaga czasu i konsekwencji. Zatem musi być starannie zaplanowana w formie konkretnych działań określających, co, kto, kiedy i przy użyciu, jakich narzędzi oraz zasobów powinien wykonać, aby osiągnąć określone cele realizowanej strategii.