Struktura zatrudnienia w państwach UE i problem wydajności

kwadratStruktura zatrudnienia to jeden z żywotnych wskaźników rozwoju gospodarczego, stosowanych w naukach ekonomicznych. Wyznacza ją struktura gospodarki określana, jako relacje pomiędzy działami, gałęziami i podmiotami gospodarczymi 1. Zatem czym konkretnie jest struktura zatrudnienia i według jakich kryteriów może być rozpatrywana? W makroekonomicznym ujęciu struktura zatrudnienia to podział ludności według zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki, a uzależnione to jest od stopnia rozwoju gospodarczego kraju 2. Zatem kryterium, według którego może być rozpatrywana to między innymi struktura pracujących według sektorów gospodarki 3.

Wykres 1 prezentuje trójsektorową strukturę zatrudnienia w wielu krajach. Potwierdza ona fakt, że proporcje między ludnością miejską a wiejską pozostają w ścisłym związku ze strukturą zatrudnienia. Jak z niej widać, najwięcej osób zatrudnionych w sektorze I przypada na Europę Południowo-Wschodnią. Zatrudnienie w sektorze II jest w większości krajów bardzo podobne. Natomiast sektor III, czyli usługi zdecydowanie dominują w najlepiej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej.
……………………..
……………………..
Tekst obejmuje 21 stron i w całości publikowany jest w „Z zagadnień transformacji i integracji gospodarczej”, Kaliński J. (red), Warszawa 2013, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.

1 D. Kotlorz, Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji. Wybrane problemy., Katowice 2004, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego. s. 38
2 http://mfiles.pl/pl/index.php/Struktura_zatrudnienia (pobrano:02.05.2012r.).
3 A. Malina, Analiza struktury zatrudnienia w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej, w: A. Malina (red) Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 62.