MTQPlus – narzędzie do pomiaru odporności psychicznej

Kwestionariusz odporności psychicznej (MTQPlus) to składający się z 84 pytań kwestionariusz, obejmujący cztery obszary Odporności Psychicznej i mierzący różne elementy związane z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach.

Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności.(Clough & Strycharczyk 2012).

MTQPlus został opracowany we współpracy pomiędzy profesorem Peterem Clough, Kierownikiem Wydziału Psychologii na Manchester Metropolitan University oraz doktorem Keithem Earle, Starszym Wykładowcą Uniwersytetu w Hull, jak również Dougiem Stycharczykiem, Dyrektorem Zarządzającym firmy AQR.

Kwestionariusz odporności psychicznej może wygenerować do pięciu różnych raportów. 

  • Raport Rozwojowy,
  • Raport Oceniający,
  • Raport Coachingowy,
  • Raport Postępu,
  • Raport Grupowy – Zespołowy/Organizacyjny. 

„Odporność psychiczna jest umiarkowanie plastyczną cechą osobowości, która w dużej mierze determinuje sposób, w jaki reagujemy na stres, presję, pojawiające się okazje oraz wyzwania. Badania pokazują, że wyniki wytrzymałości psychicznej są ściśle skorelowane z wydajnością, dobrym samopoczuciem, pozytywnym zachowaniem i aspiracjami. Ma znaczący wpływ na większość kluczowych wyników w świecie pracy. Dotyczy zarówno liderów, jak i pracowników, każdego człowieka i niesie za sobą uniwersalne korzyści”.