Star Tracks™ – wyłanianie talentów w organizacji

Innowacyjne narzędzie do wyłaniania talentów w organizacji Star Tracks™

Metodologia Star Tracks™ oparta jest na podejściu kompetencyjnym. Kryteria identyfikacji poszukiwanych  talentów definiuje w formie wskaźników behawioralnych charakteryzujących pożądane zachowania pracowników.

Narzędzie Star Tracks™ oferuje domyślny zestaw wskaźników talentu, więc można go wykorzystać w całości, lub posłużyć się nim jako inspiracją do stworzenia własnego zestawu. Można go też zupełnie zastąpić modelem kompetencji, który już jest w organizacji.  Narzędzie nie stawia ograniczeń dotyczących dopuszczalnej liczby wskaźników. Im więcej się ich określa, tym otrzymane informacje są bogatsze.

Do poszukiwania talentów w organizacji, wykorzystując to narzędzie, można zaprosić nie tylko współpracowników i przełożonych, ale również wewnętrznych i zewnętrznych klientów, partnerów i dostawców. O tym kto weźmie w tym udział, decyduje firma, która przygotuje program talentowy dla swoich pracowników.

Osoby zaproszone do wyłaniania talentów,  dokonują przy wykorzystaniu narzędzia, bardzo prostej, naturalnej czynności. Dia każdego zamieszczonego w kwestionariuszu zachowania charakteryzującego talent, wskazują jedną, lub kilka osób w organizacji, które ich zadaniem przejawiają to zachowanie w stopniu najbliższym ideałowi. Jeśli któreś z zachowań nie ma ich zdaniem dobrego reprezentanta, po prostu informują o tym w kwestionariuszu i przechodzą do następnego pytania. Osoby wskazywane, to te, które na wcześniejszym etapie projektu talentowego, są określone jako te, o najwyższym potencjale i to ich nazwiska widnieją w kwestionariuszu.

W celu identyfikacji talentów Star Tracks™ dokonuje również analizy sieci społecznych, pytając o biskość powiazań zawodowych, zadaniowych, stanowiskowych w strukturze organizacyjnej, między osobami wybierającymi i wybieranymi. Inn większa jest odległość pomiędzy osobą wybierającą, a tą na którą pada jej wskazanie, tym większa waga takiego wskazania w procesie Star Tracks™. Duża odległość w sieci społecznej pomiędzy talentem, a osobą, która ten talent dostrzega i docenia, świadczy o sile gwiazdy. Gwiazdy, która lśni z oddali.

Po badaniu generowany jest przejrzysty raport, wskazując tylko osoby, które otrzymały najwięcej wskazań.  Liczba osób określana jest przez Klienta i zwykle zależy od liczby osób, które mają uczestniczyć w programie talentowym. W raporcie nie ma w ogóle ujętych osób, które znalazły się poza tą określoną liczbą, to znaczy, uzyskały mniej wskazań. Dzieje się tak dlatego, że Star Tracks’” służy do wyławiania talentów, a nie do poszukiwania najsłabszych pracowników. Fakt, ze ktoś nie został wskazany jako najlepszy, nie musi oznaczać, ze jest najsłabszy!

Lista rankingowa

Główna lista rankingowa Star Tracks”” przedstawia od I do 50% talentów wyłowionych z puli wszystkich osób wybieranych. Kluczem porządkującym listę rankingową jest Indeks ST’”, stanowiący iloczyn liczby wskazań uzyskanych przez daną osobę oraz współczynnika odległości w sieci społecznej pomiędzy osobą wskazywaną, a osobami, które oddały na nią swoje glosy.

Gwiazdy błyszczące z oddali

To osoby, które uzyskują największą liczbę wskazań od swoich najbardziej odległych współpracowników. Są to osoby, których zachowanie jest widoczne dla dużej liczby osób w organizacji i zapada w ich pamięci.

Lokalni liderzy

Przeciwieństwem „Gwiazd błyszczących z oddali” są „Lokalni liderzy” – osoby, które uzyskały największa liczbę wskazań od swoich najbliższych współpracowników.

Mistrzowie – symbole

„Mistrzowie-symbole” to osoby, które uzyskały najwięcej głosów ze względu na sposób, w jaki reprezentują jedno konkretne zachowanie.

Gwiazdy wszechstronne

To osoby, u których zauważalne jest najbardziej szerokie spektrum zachowań spośród wszystkich zachowań opisanych w kwestionariuszu oraz zachowania te zostały dostrzeżone przez minimum trzy osoby.

Mistrzowie poszczególnych zachowań

To osoby, które wydają się stanowić najlepsze ucieleśnienie jednego konkretnego zachowania spośród wszystkich zachowań opisanych w kwestionariuszu, tzn. u których liczba wskazań na to jedno zachowanie jest wyraźnie większa od liczby wskazań uzyskanych przez nich dla innych zachowań.

Ważne jest też to, że narzędzie samo informuje zespół projektowy o przebiegu procesu przesyłając powiadomienia na wskazane adresy mailowe powiadomienia gdy odpowiedzi udzieli 25, 50, 75 i 100% respondentów.

Uprawnienia do korzystania z metodologii i narzędzia Star Tracks”, posiadają certyfikowani konsultanci.